Privaatsuspoliitika

ELCADONA OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega. 


Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida ELCADONA OÜ kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

• kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel  meie veebisaidil või mujal (näit. kauplused);
• veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
• ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete  talletamisel  (ELCADONA OÜ võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid);
• järelmaksutaotluse esitamisel


Muude andmete kogumine
Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).

Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.
 

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine
Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente ELCADONA OÜ tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. 

Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. 

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient ELCADONA OÜ nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib ELCADONA OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab ELCADONA OÜ le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport või järelmaksu teenuse pakkumine. 

Kliendi isikuandmeid säilitab ELCADONA OÜ kuni püsikliendilepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida ELCADONA OÜ on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab ELCADONA OÜ õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt. 
 

Kogutud isikuandmete muutmine
Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on kliendil võimalik näha, muuta ja täiendada meie veebisaidil „Minu info“ alas.


Isikuandmete kaitse
ELCADONA OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. 

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul. 

Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme püsikliendi lepingu lõpetamise avaldusena. 
 

Turvalisus
Kõik ELCADONA OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.
 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on ELCADONA OÜ. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil tellimine@postifoto.ee.

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELCADONA OÜ принял на себя обязательства по защите приватности клиентов и пользователей. Учитывая это, мы составили настоящие принципы Политики приватности, которые регулируют сбор, использование, публикацию, передачу и хранение данных клиентов. Наша деятельность в Интернете соответствует всем применяемым практикам, а также положениям соответствующих законодательных актов Европейского союза и Эстонской Республики. Уделите пожалуйста несколько минут и ознакомьтесь с нашими принципами приватности.


Сбор и использование персональных данных
Персональными данными являются данные, которые могут прямо или косвенно быть отнесены к Вам как к частному лицу, которые ELCADONA OÜ собирает с целью выполнении условий договора, заключённого с частным лицом, или для того, чтобы в дальнейшем связаться с ним, а также для выполнения обязанностей, вытекающих из закона.

Мы собираем персональные данные постоянных клиентов:
• когда Вы предоставляете свои контактные данные (в т.ч. имя, личный код, почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты, предпочтительный способ коммуникации) на нашем сайте, или в ином месте (напр. в магазине);
• когда Вы пользуетесь нашим интернет-сайтом, из информации клиентского счёта или с помощью куки-файлов;
• при совершении покупки или оформления заказа в нашем магазине или интернет-магазине в ходе предоставления личных контактных данных или при сохранении данных о потребительских предпочтениях (в некоторых разделах сайта ELCADONA OÜ может попросить Вас добровольно представить персональные данные и персональную информацию. Необходимые персональные данные могут включать Ваше имя, адрес, почтовый индекс, адрес электронной почты, номер телефона и другие данные);
• при представлении ходатайства о рассрочке. 


Сбор прочих данных
Мы также собираем обезличенные данные, т.е. данные, которые не могут быть отнесены к конкретному лицу (пол, возраст, языковое предпочтение, местоположение).

Кроме того, мы можем собирать обобщённые данные о деятельности клиентов в наших магазинах и на сайте. Эти данные собираются и используются для того, чтобы мы могли предоставлять клиентам более подходящую для них информацию, а также для получения информации о том, какие товары, услуги и разделы вызывают наибольший интерес. В настоящей Политике приватности обобщённые данные считаются обезличенными данными.


Использование собранных персональных данных
Мы используем собранные персональные данные для того, чтобы информировать клиентов ELCADONA OÜ о новых товарах, кампаниях, и готовящихся событиях. Клиенты, не желающие получать нашу новостную рассылку или информацию о потенциально интересующихся их товарах, могут в любое время удалить себя из адресного списка целевой группы. 

Кроме того, мы используем собранные персональные данные для доставки товаров и для выполнения обязательств, принятых перед клиентами. 
Дав согласие с условиями Политики приватности клиент предоставляет ELCADONA OÜ право на автоматизированную обработку своих данных. Вы можете отозвать своё согласие в любое время либо на нашем интернет-сайте, либо направив нам заявление в письменно воспроизводимой форме. Заявление или отзыв согласия не имеет обратную силу.

В целях лучшего обслуживания клиентов ELCADONA OÜ имеет право предоставлять информацию об отдельных пользователях третьим лицам, оказывающим услуги ELCADONA OÜ  и связанных договором о неразглашении конфиденциальной информации. Третьими лицами, к примеру, являются наши бизнес-партнёры в чьи обязанности входит доставка товаров, приобретённых в интернет-магазине или оказание услуг рассрочки. 

ELCADONA OÜ сохраняет персональные данные клиента до прекращения договора постоянного клиента. Данные, которые ELCADONA OÜ обязан сохранять по закону (напр. бухгалтерские данные), сохраняются в соответствии с требованиями, установленными законодательством. 


Внесение изменений в собранные персональные данные
Собранные для идентификации клиента и коммуникации с ним персональные данные, можно просматривать, изменять и дополнять на нашем интернет-сайте в разделе «Моя информация».


Защита персональных данных
ELCADONA OÜ применяет все возможные меры предосторожности (в т.ч. административные, технические и физические) для защиты персональных данных клиентов. Доступ к функциям обработки и изменения данных имеется только у уполномоченных на то лиц. 
Если Вы подозреваете, что с Вашими персональными данными обращаются в нарушение положений настоящей Политики приватности или если существует вероятность утечки Ваших персональных данных третьим лицам, то немедленно сообщите нам об этом. Только так мы можем свести потенциальный ущерб до минимума.

Клиент имеет право требовать прекращения обработки своих персональных данных, запрашивать информацию о том, в каких целях используются его личные данные, а также требовать передачи его личных данных в широко используемом формате ему самому, или третьему лицу. Во избежание злоупотребления данных и прав клиента, заявления могут быть поданы только в форме, позволяющей установить личность лица, подающего заявление (заявление должно быть подписана цифровой подписью или подано лично в представительстве). Мы имеем право отвечать на подобные заявления в течение 30 дней.  
Требование о прекращении обработки данных рассматривается нами как заявление о расторжении договора постоянного клиента. 


Безопасность
Все персональные данные клиентов, ставшие известными в ходе посещения интернет-магазина ELCADONA OÜ и совершения там покупок, считаются конфиденциальной информацией.
Шифрованный канал передачи данных между банками обеспечивает безопасность персональных данных и банковских реквизитов покупателя.


Условия и изменения Политики Приватности
Начав пользоваться нашим сайтом или заполнением ходатайства о становлении постоянным клиентом, Вы подтверждаете, что Вы ознакомились с настоящими принципами и условиями и согласны с ними. Мы оставляем за собой право вносить при необходимости изменения в общие условия Политики приватности, информируя об этом всех постоянных клиентов, однако мы прилагаем максимальные усилия для того, чтобы Политика приватности была всегда обновлённой и доступной Вам на нашем сайте.
При обработке персональных данных клиента обязанности контролера выполняет ELCADONA OÜ. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы и проблемы, связанные с Политикой приватности или с обработкой данных, просим связаться с нами по адресу tellimine@postifoto.ee.
Вы также имеете право обращаться в любое время для защиты своих данных в Инспекцию по защите данных или в суд. Инспекция по защите данных является государственным учреждением куда можно также обращаться тогда, когда Вам нужна консультация или помощь по вопросам защиты персональных данных.